1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 113
Найбільшу питому вагу в стаді займають корови, їх процентний склад впродовж останніх трьох років дещо збільшився. При цьому питома вага телиць різного віку сильно коливається. Істотно зменшилася кількість телиць української червоно-рябої молочної породи старше 18 місяців ( на 12,8%), а симентальської породи – збільшилася на 3,6%.

Віковий склад гурту корів представлено в табл. 2.

Таблиця 2 -

Віковий склад стада корів (українська червоно-ряба молочна порода)За період аналізу спостерігається тенденція до коливання середнього віку корів – в порівнянні з 2005 роком їх вік в лактаціях зменшується на 0,60 лактації і у 2007 році знову збільшується до рівня 2005 року. Найбільшу питому вагу в стаді займають корови у віці 1-2 лактації. У той же час в стаді достатньо велика кількість тварин старше шостої і старше лактації – 63 голови або 15,1% загального поголів'я. В цілому структура стада у віковому аспекті відповідає вимогам, що пред'являються, для отримання максимальної продуктивності.

У кожному стаді краща по продуктивності частина тварин, як правило, має вищу живу масу. Проте кінцева величина живої маси не має селекційного значення, і для племінної роботи вельми важливо передбачати граничну масу тварини.

Аналіз живої маси корів української червоно-рябої молочної породи представлений в табл. 3.

Таблиця 3 -

Жива маса корів (2007 рік), кгКорови мають середню живу масу 520 кг. Встановлена вікова закономірність збільшення живої маси з віком. Так, жива маса корів по першій лактації на 68 кг менше в порівнянні з живою масою корів по другій лактації і на 89 кг менше у порівнянні до повновікових корів. Мінливість цієї ознаки має значення 9,5-12,3%.

До основних показників молочної продуктивності корів відносять такі, як надій за 305 днів лактації, середній вміст жиру в молоці, кількість молочного жиру за лактацію, швидкість молоковіддачі та інші.

У ВАТ „Племінний завод „Червоний велетень” рівень молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи, що відноситься до спеціалізованої молочної породи, знаходиться на високому рівні (табл. 4).

Таблиця 4 -

Молочна продуктивність корів (2007 рік)В цілому по стаду надій за 305 днів по пробонітованим тваринам в 2007 році склав 5253 кг, середній вміст жиру в молоці 3,90%, кількість молочного жиру 205,1 кг.

У племінне ядро було відібрано 215 корів. Удій за 305 днів лактації в цілому по ядру склав 5760 кг, що на 507 кг більше в порівнянні з цим показником стада. Середній вміст жиру в молоці племінного ядра практично не відрізняється від даного показника по стаду. У той же час по кількості молочного жиру в молоці встановлена вірогідна різниця – 20,9 кг.

Ці дані свідчать про те, що в стаді є достатній генетичний запас продуктивності за основними показниками.

На продуктивність тварин впливає цілий ряд чинників. Першорядне значення з них мають спадковість, порідність, вік, а також умови годівлі і утримання. Для значного збільшення виробництва продукції тваринництва при одночасному зниженні її собівартості необхідно систематично покращувати порідний склад, вести поглиблену племінну роботу, зміцнювати кормову базу господарства, покращувати вирощування молодняку, організувати повноцінне годування в літній і стійловий періоди і раціональне використання дорослих тварин.

У практиці тваринництва відомо, що мінливість одних ознак в більшій мірі залежить від умов навколишнього середовища (величина удою в межах породи, жива вага, вгодованність і ін.). А мінливість інших – від спадковості (вміст білка і жиру в молоці, масть, деякі анатомічні і фізіологічні видові ознаки: число хребців, число і форма зубів, група крові і т.п.

Ефективність селекції залежить від багатьох чинників: кількості селекційних ознак, величини коефіцієнта спадковості, взаємозв'язку між ознаками, характеру відбору і ін.

При вивченні ефективності відбору в цілому по стаду встановлено, що успадкованість основних показників молочної продуктивності має високу мінливість (табл. 5).

5. Ефективність селекції в цілому по стадуНайменший показник коефіцієнта успадкованості встановлений по удою за 305 днів лактації – 0,18, найвищий за вмістом жиру в молоці –0,61.

При масовій селекції, при збереженні звичних умов годування і утримання можна збільшити удій за 305 днів лактації на 91,3 кг (в середньому по стаду). Середній вміст жиру в молоці (за умови зміни покоління) можна збільшити відповідно на 0,0122%. Швидкість молоковіддачі, яка у однаковій мірі обумовлена як генотипічними, так і фенотипічними чинниками, можна поліпшити на 0,0165 кг/хв.

Висновки.

Проводити цілеспрямований відбір корів по основних господарсько-корисних ознаках за вимогами, що відповідають не нижче класу „еліта”.

Література:

1. Надіїна В.М., Головко В.О., Сокол О.І. та ін. Основні концептуальні положення розробки комплексної програми відродження тваринництва Дергачівського району Харківської області // Проблеми зооінженерія та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць ХДЗВА. –Х.: РВВ ХДЗВА, 2004. –Вип. 12. –Ч. 1. –С. 3-19. 2. Хмельничий Л. Продуктивність та особливості екстер’єру корів високопродуктивного стада української червоно-рябої молочної породи // Тваринництво України. – 2002. -№3. –С. 14-16. 3. Федак В. Молочна продуктивність первісток голштинізованої худоби угорської селекції // Тваринництво України.- 2001. -№ 2. -С.19. 4. Смоляр В. Прогресивні техніко-технологічні рішення у молочному скотарстві // Тваринництво України. –2000. -№3-4.-С. 7-9.

БДЖІЛЬНИЦТВО

УДК 638.165


Каталог:

resurs -> zbirn -> stud
resurs -> Учебно-методический комплекс по дисциплине : нормальная и топографическая анатомия для студентов, обучающихся по специальности "560004 стоматология"
resurs -> Электронные образовательные ресурсы колледжа, доступ к которым обеспечен студентам
stud -> Та шляхи їх вирішення
resurs -> Часто встречаемые заболевания и особенности состояния здоровья у детей в доме ребёнка
resurs -> Рабочая программа по дисциплине : патологическая физиология для студентов, обучающихся по специальности
resurs -> Рабочая программа по дисциплине «патологическая физиология» для студентов, обучающихся по специальности: ( 560001) Лечебное дело
stud -> Та шляхи їх вирішення


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Результати досліджень - Міністерство аграрної політики України

страница98/113
Дата16.06.2018
Размер4.45 Mb.
Просмотров115
Скачиваний0
ТипРішення

Результати досліджень.

При організації племінної роботи з породою, особлива увагу необхідно приділяти її структурі, тобто співвідношенню статево-вікових груп в процентному відношенні до загального поголів'я, оскільки його раціональне використовування залежить від цього факту.

Господарство спеціалізується по виробництву племінної продукції та виробництву молока, тому структура стада відповідає виробничому напряму господарства (табл. 1).

Таблиця 1 -

Структура стадаСтатево-вікові групи

2005 рік

2006 рік

2007 рік

голів

%

голів

%

голів

%

Українська червоно-ряба молочна порода

Всієї великої рогатої худоби, гол.

647

100

858

100

774

100

в т.ч. корови

360

55,6

410

47,8

436

56,3

Телиці у віці: 6-12 місяців

61

9,4

126

14,7

116

15,0

13-18 місяців

34

5,3

92

10,7

91

11,8

старше 18 місяців

192

29,7

230

26,8

131

16,9

Симентальська порода

Всієї великої рогатої худоби, гол.

212

100

319

100

313

100

в т.ч. корови

100

47,2

50

15,7

74

23,6

Телиці у віці: 6-12 місяців

21

9,9

111

34,8

73

23,3

13-18 місяців

41

19,3

75

23,5

81

25,9

старше 18 місяців

50

23,6

83

26,0

85

27,2
Роки

Показ-ники

Вік в отеленнях

По стаду

M±m

Cv, %

1

2

3

4-5

6-9

10 і старше

2005
Голів

82

94

75

54

41

14

360

3,10±0,01

6,5

%

22,8

26,1

20,8

15,0

11,4

3,9

100

2006
Голів

179

82

57

63

20

9

410

2,50±0,01

12,0

%

43,7

20,0

13,9

15,4

4,9

2,2

100

2007
Голів

125

105

74

66

59

7

436

3,10±0,01

11,8

%

28,7

24,1

17,0

15,1

13,5

1,6

100

Вік в лактаціях

голів

М±m

σ

Cv, %

1

167

471±3,8

51,4

12,3

2

103

539±3,2

49,0

10,7

3 і старше

102

560±2,2

44,9

9,5

В середньому по гурту

372

520±1,6

47,1

10,3

Лактації

Показ-ники

n

Надій за 305 днів лактації, кг

Середній вміст жиру, %

Кількість молочного жиру, кг

Швидкість молоко від-дачі, кг/хв.

В середньому по стаду

1

M±m

116

4971±71,1

3,91±0,027

194,2±1,46

1,80±0,031

Cv, %

15,4

7,5

8,1

18,5

2

M±m

86

5230±62,1

3,90±0,029

204,1±1,61

-

Cv, %

11,0

7,0

7,3

-

3 і ст.

M±m

141

5491±50,0

3,90±0,020

214,0±1,23

-

Cv, %


10,8

6,1

6,8

-

Разом

M±m

343

5253±34,9

3,90±0,014

205,1±0,79

1,80±0,016

Cv, %

12,3

6,8

7,1

16,0

в т.ч. селекційне ядро

1

M±m

89

5320±70,5

3,89±0,022

207,0±1,10

1,83±0,021

Cv, %

12,5

5,4

5,0

10,8

2

M±m

57

6010±117,8

3,90±0,026

234,2±1,58

-

Cv, %

14,8

5,0

5,1

-

3 і ст.

M±m

69

6120±121,5

4,00±0,026

245,0±1,50

-

Cv,%

16,5

5,4

5,1

-

Разом

M±m

215

5760±59,3

3,92±0,014

226,0±0,79

1,83±0,021

Cv, %

15,1

5,2

5,1

10,8

Показники

h2Sdпри зміні поколіньНадій за 305 днів лактації, кг

0,18

507

91,3

Середній вміст жиру, %

0,61

0,02

0,0122

Швидкість молоковіддачі, кг/хв.

0,55

0,03

0,0165
?


ryajchilyar-amea-nin-97.html

ryakuden---a-historical.html

ryan--m--j--1990--signals.html

ryan-reynolds---safe.html

ryatvnij-rozkol.html