1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Situația statisticii în Republica Moldovei. Provocări și oportunități în contextul național și internaţional

səhifə3/16
tarix27.01.2018
ölçüsü0.55 Mb.

Situația statisticii în Republica Moldovei. Provocări și oportunități în contextul național și internaţional

 1. Sistemul Statistic Național al Republicii Moldova, realizări și provocări


Analiza retrospectivă asupra activităţii Sistemului Statistic al Moldovei şi, în mod special, a activităţii Biroului Naţional de Statistică, relevă faptul că statistica Republicii Moldova a înregistrat în perioada 2010-2014 progrese importante, mai ales raportând rezultatele obţinute și cererile de date statistice la resursele umane, materiale şi financiare disponibile.

Statistica Moldovei a menţinut la un nivel corespunzător şi a îmbunătățit calitatea statisticilor produse, a asigurat datele statistice pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorilor la termenele propuse în programele anuale de activități statistice, în condițiile resurselor umane și bugetare limitate și extrem de reduse.

Activitatea desfăşurată în plan statistic de către Biroul Naţional de Statistică şi partenerii din diverse sectoare de activitate economică şi socială s-au materializat în rezultate concrete13 conforme cu reglementările din documentele care au stat la baza activităţii statistice14 și, complementar, în îndeplinirea obiectivelor Programului de Dezvoltare Strategică 2012-2014 al Biroului Național de Statistică15.

Sistemul Statistic Naţional este cadrul cuprinzător al tuturor activităţilor statistice ce se desfășoară în Republica Moldova, având Biroul Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de statistici oficiale şi de coordonator al SSN, incluzînd și alți producători de statistici oficiale, care, împreună, contribuie la alcătuirea şi promovarea statisticilor relevante, credibile şi necesare utilizatorilor de date statistice, aceștia din urmă fiind, de asemenea parte componentă a SSN (vezi Anexa 2 Shema generală a organizării SSN).

In urma măsurilor şi acţiunilor ce vor fi întreprinse în conformitate cu prevederile Strategiei, Sistemul Statistic Naţional al Republicii Moldova va fi perfecţionat și modernizat, precum și aliniat cu sisteme similare din alte ţări, devenind un instrument viabil, flexibil şi eficient.

La stabilirea priorităţilor şi sarcinilor prin programele statistice anuale elaborate cu regularitate şi aprobate de Guvern, BNS a ţinut seama atât de recomandările, normele, metodele şi standardele statisticii internaţionale, cât şi de necesităţile naţionale specifice pe domenii ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în mod prioritar, precum și ale utilizatorilor de date din societatea civilă și din mediul de afaceri, la cerere.

Programul de activitate statistică desfăşurat sub coordonarea BNS în perioada 2010-2014 a fost susținut cu regularitate de 35 parteneri sectoriali16, cu profil divers de activitate, care au participat activ la acesta, asigurând, astfel, integrarea informaţiilor şi datelor într-un sistem statistic organizat şi coordonat. Acest mod de colaborare și organizaredemonstrează necesitatea dezvoltării și extinderii SSN în continuare. Cooperarea BNS cu partenerii sectoriali a asigurat cadrul metodologic şi tehnic de elaborare a indicatorilor statistici, care au fost puși la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, inclusiv Guvernului Republicii Moldova și a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

Faţă de obiectivele prevăzute în precedentul document de dimensiune strategică, Programul de Dezvoltare Strategică al BNS pentru 2012-201417, multe acțiuni s-au implementat cu succes și integral, altele doar parţial sau se află în curs de finalizare, ori nu s-au atins rezultatele pe unele domenii dintre care cele privind: i) lărgirea sferei de acoperire a problematicii conturilor naționale cu elemente vizând racordarea conturilor naţionale nefinanciare, produsul intern brut regional, şi altele; ii) calculul indicelui preţurilor în construcţii; iii) perfecţionarea în domeniul urmăririi statistice a activităţii turistice; iv) prognoza demografică.


   1. Contextul naţional


Republica Moldova s-a orientat spre realizarea obiectivelor care decurg din condiţiile asumate în cadrul Acordului de Asociere semnat cu Uniunea Europeană, ceea ce determină implicit și începutul unei noi etape de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional al Moldovei. Aceasta este marcată, pe de o parte, de continuarea procesului de armonizare al SSN cu Acquis-ul statistic comunitar, şi, pe de altă parte, de obiectivele strategice şi ţintele de dezvoltare ale ţării în următorii ani18. Perspectiva atingerii obiectivelor strategice la orizontul anului 2020 are ca fundament activităţile desfăşurate de către BNS și SSN în contextul priorităţilor anilor anteriori (2004-2014). Semnificativ în acest sens este faptul că SSN al Republicii Moldova s-a raliat, prin cadrul legal şi normele de funcţionare, prin iniţierea procesului de preluare şi aplicare a Acquis-ului statistic comunitar (cadrul legal, sistem de indicatori, metodologii statistice, etc), la principiile fundamentale ale ONU cu privire la Statistica Oficială, şi la Codul Bunelor Practici al Statisticilor Europene19.

Ca urmare, Statistica Moldovei este, in continuare, în proces de racordare la sistemele internaţionale de statistică şi funcţionează în baza unui cadru legal (Legea cu privire la statistica oficială nr. 412-XV din 09.12. 2004), dar care trebuie revizuit şi readaptat în corespundere cu noul context naţional şi internaţional. Evoluţiile în plan politic, în domeniul economic şi social şi, ca o consecinţă, a nevoilor crescânde de date şi informaţii statistice de calitate şi la timp, impun modernizarea și alinierea la procesele statistice internaționale, astfel încât statistica să răspundă mai bine, prin metode științifice şi tehnici specifice, provocărilor prezente şi viitoare ale societăţii20.

Solicitările interne și externe de date şi informaţii statistice au reprezentat obiectivele de creştere continuă a posibilitaţilor statisticii naţionale de a le face faţă. Ca o consecinţă, contextul naţional determină astăzi direcţiile şi orientările necesare răspunsurilor adecvate pe care Sistemul Statistic Naţional trebuie să le formuleze vis-a-vis de provocările cu care se va confrunta în următorii ani. Direcţiile de bază care stabilesc obiectivele, măsurile şi acţiunile, ce vor trebui implementate în cadrul Strategiei și în condiţiile specifice ale Republicii Moldova, sunt următoarele:

 1. cadrul legal de funcţionare şi operaţionalizare a Sistemului Statistic Naţional necesar de îmbunătățit pentru a integra serviciile specifice ale statisticii oficiale şi a asigura implementarea rapidă a celor mai noi tehnologii informaţionale;

 2. perfecţionările cadrului legal vor trebui să prevadă principii și reglementări pentru reproiectarea de fond a proceselor statistice şi îmbunătăţirea managementului la nivelul sistemului, în ansamblu, şi a fiecărui dintre componentele lui;

 3. ariile de acoperire ale statisticilor oficiale necesar de diversificat și de extins cu prioritate în domeniile care se încadrează în obiectivele strategice ale ţării prevăzute în ”Moldova 2020” și în strategiile sectoriale (sănătate, educație, agricultură, mediu, energie, justiție, ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea regională etc.);

 4. interesul și responsabilitatea crescute ale autorităţilor publice din Moldova faţă de sarcinile şi obligaţiile structurilor Sistemului Statistic Naţional de raportare şi informare către administraţia centrală şi locală, către societate în general, cu date şi informaţii statistice obiective şi imparţiale, cu privire la evoluţia economică şi socială a ţării, produse şi furnizate în timp util pentru a fi utilizate efectiv și eficient;

 5. metodologii și surse noi de date statistice necesar de dezvoltat și adoptat, inclusiv cu implementarea de măsuri privind creştereagradului de integrare şi utilizare a surselor de date administrative și a registrelor în procesul statistic, pentru a răspunde priorităţilor sociale şi economice;

 6. necesitatea de a răspunde cerinţelor mediului economic şi financiar, ale antreprenorilor, analiştilor, mass-media şi publicului, în sens larg, de a dispune de date statistice relevante şi prompte în diverse domenii de interes public;

 7. o sarcină de răspuns redusă pentru furnizorii de date (respondenţi) și un echilibru între nevoia de informaţie statistică şi povara administrativă pentru a crea o construcţie instituţională solidă şi flexibilă;

 8. nevoia unui corp solid de profesionişti atrași şi menţinuți în Sistemul Statistic Naţional și cu o diversitate de specializări în: statistică, economie, matematică, sociologie, tehnologia informaţiei, administraţie publică şi management şi, nu în ultimul rând, vorbitori de limbi de circulaţie internaţională (în special engleza).


   1. Dostları ilə paylaş:

    ©2018 Учебные документы
    Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


rescued-by-rover-1905---7.html

resea-historica-mundial.html

research--development-and.html

research-and-adaptation.html

research-and-intelligence-11.html