Ескертпе:
      1. Жеке заттардың атаулары мүмкiн жерлерде Халықаралық теориялық және қолданбалы химия одағының ережелерiне (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), ИЮПАК сәйкес алфавиттiк ретте берiлген және заттарды сәйкестендiрудi жеңiлдету үшiн Chemical Abstracts Service (CAS) тiркеу нөмiрлерiмен қамтамасыз етiлген.
      2. РЕШШ шамалары 1 литр суға заттың миллиграммында берiлген (бұдан әрi - мг/л).
      3. Кейбiр заттар үшiн РЕШШ шамаларымен бiрге тұрған әрiптiк индекстер мынаны бiлдiредi:
      1) судағы органикалық заттардың болуын есептеу рұқсат ететiн шектерде және БПК көрсеткiштерi мен ерiтiлген оттегi бойынша;
      2) терi арқылы түскен кезде қауiптi;
      3) органикалық емес қосындылар үшiн, оның iшiнде барлық нысандағы жалпы құрамын есепке ала отырып, өтпелi элементтер үшiн;
      4) фенол РЕШШ – 0,001 мг/л хлорлау кезiнде суға хлорфенолды иiс беретiн ұшпа фенолдардың сомасы үшiн (сынамалық хлорлау тәсiлi). Бұл РЕШШ су құбырлары құрылыстарында тазалау процесiнде суды залалсыздандыру үшiн хлорды пайдалану жағдайы немесе хлормен заласыздандыруға жататын ағынды суды төгу жағдайларын анықтау кезiнде шаруашылық-ауыз суды пайдаланудың су объектiлерiне жатады. Өзге жағдайларда су объектiлерiндегi судың құрамында ұшпа фенолдардың жиынтығы 0,1 мг/л шоғырлануда болуына жол берiледi;
      5) суда пайда болатын белсендi хлордың алдын ала байланысу шарттары кезiнде ғана су объектiлерiне ағызуға жол берiледi;
      6) цианид-йонға есептегенде қарапайым және кешендi цианидтер (цианоферраттарды қоспағанда).
      4. Егер РЕШШ шамасының орнына "жоқ" көрсетiлсе, бұл осы қосылысты су объектiлерiне ағызуға жол берiлмейтiндiгiн бiлдiредi.
      5. РЕШШ шамасымен қатар қауiптiлiк сыныбы және РЕШШ белгiленген зияндылықтың шектi көрсеткiшi көрсетiлген:
      1) с.-т. – санитариялық-токсикологиялық
      2) жалп. – жалпысанитариялық
      3) орг. – судың органолептикалық қасиеттерiнiң өзгеру сипатын айырып оқу арқылы органолептикалық (иiс. – судың иiсiн өзгертедi, лайл. – судың лайлылығын арттырады, түс – суға түс бередi, көбiк. – көбiк жасайды, қабырш. – судың бетiнде қабыршақ жасайды, дәм. – суға дәм бередi, оп. – опалесценция тудырады.)
      6. Заттар төрт қауiптiлiк сыныбына бөлiнген: 1-сынып – төтенше қауiптi, 2-сынып – жоғары қауiптi,
      3-сынып – қауiптi, 4-сынып – шамалы қауiптi. Сыныптама негiзiнде уыттылығына, шоғырлануына, зияндылықтың шектi көрсеткiшiнiң алшақ әсерлерiн тудыруға қабiлеттiлiгiне байланысты суды ластайтын химиялық қосылыстардың адам үшiн қауiптiлiгiнiң әр түрлi деңгейiн сипаттайтын көрсеткiштер жатыр.
      7. Заттардың қауiптiлiк сыныптары мынаны ескередi:
      1) суда индикаторлық заттар ретiнде бiрiншi кезекте бақылауға жататын қосылыстарды таңдау кезiнде;
      2) қосымша қаржы жұмсауды талап ететiн су қорғау iс-шараларының жүйелiлiгiн белгiлеу кезiнде;
      3) технологиялық үдерiстерде қауiптiлiгi жоғары заттарды қауiптiлiгi шамалысына ауыстыру жөнiндегi ұсынымдарға негiздеме беру кезiнде;
      4) суда заттарды аналитикалық анықтаудың сезгiш әдiстерiн әзiрлеуде кезектiлiктi анықтау кезiнде.
      8. Тiзбе нормаланған заттардың барынша таралған синонимдарымен, техникалық, сауда және фирмалық атауларының көрсеткiшiмен жабдықталған.

"Су көздерiне, шаруашылық-ауыз     


су мақсаты үшiн су жинау орындарына, 
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,   
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына
және су объектiлерiнiң қауiпсiздiгiне 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық
талаптар" санитариялық қағидаларына  
11-қосымша                 

Өзендердiң белдеулерi мен магистральды арықтардың су қорғау өлшемдерi

1- кесте


      Ескертпе:1. Iрi өзендерде ( ұзындығы 200 км-ден астам) жағалаулық су қорғау жолақтары бекiтiлген жобаларға сәйкес жеке белгiленедi.
      2. Өзен бойында жағалаулық су қорғау белдеуi әр жағалаудан енi кемiнде 10 м болуы тиiс.
      3. Таулы алқап шегiнде орналасқан өзендерде (еннiң мөлшерi 100 м. дейiн) жағалаулық су қорғау белдеулерi 1-кестеге сәйкес белгiленедi.

Су сақтау қоймалары жағалаулық су қорғау белдеуiнiң ең аз енi

2-кесте


Ескертпе:
      Су қорғау белдеулердiң көрсетiлген көлемi он жылдық кезеңде жағалаулардың қайта өңделуiнiң болжамының енiне арттырылады.
      Су қорғау белдеулерiнiң ең аз енi өзен аңғарларының пiшiнi мен түрiн, iргелес бөктердiң құлдилығын, жағалауды қайта өңдеу болжамын және пайдаланылатын ауыл шаруашылығы жерiнiң құрамын есепке ала отырып белгiленедi және барлық су объектiлерi үшiн 2-кестеге сәйкес көлемде қабылданады.
©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

"Су көздерiне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшiн су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектiлерiнiң - бет 26

1177

2,3,5,6-Тетрахлортерефтал қышқылы дихлорангидрид

719-32-4

0,02

орг.
иiс.

4

1178

1,1,1,11-Тетрахлорундекан

63981-28-2

0,007

орг.
иiс.

4

1179

Тетрахлорэтан

25322-20-7

0,2

орг.
иiс.

4

1180

Тетраэтилқалайы

597-64-8

0,0002

с.-т.

1

1181

Тетраэтилқорғасын

78-00-2

жоқ болуы

с.-т.

1

1182

Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид

97-77-8

0,25

орг.
лайл.

3

1183

N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N -
фенилнесепнәр

 
 


2,0

жалп.

4

1184

Тиоациланилид қышқыл фракциясы
C5 – C6, тиоацилани-
лимидпен қоса алғанда

 
 


0,5

орг.
иiс.

4

1185

Тионесепнәр

62-56-6

0,03

с.-т.

2

1186

Тиофен

110-02-1

2,0

орг.
иiс.

3

1187

Тиофосфорилхлорид

3982-91-0

0,05(б

с.-т.

2

1188

Титан

7440-32-6

0,1(в

жалп.

3

1189

Толуол

108-88-3

0,5

орг.
иiс.

4

1190

Натрий толуолсульфонаты

12068-03-0

0,05

жалп.

4

1191

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,
5H)трион

108-80-5

6,0

орг.
дәм.

3

1192

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,
5H)трион натрия

2624-17-1

25,0

орг.
дәм.

3

1193

Триалкиламин C7 – C9

 
 


0,1

с.-т.

3

1194

1,2,4-Триаминобензола фосфат

63189-94-6

0,01

орг.
дәм.

3

1195

Трибутиламин

102-82-9

0,9

орг.
иiс.

3

1196

Трибутил[(2-метил-1-оксо-2 -
пропенил)окси]қалайы

2155-70-6

0,0002

с.-т.

1

1197

S,S,S-Трибутилтритиофосфат

78-48-8

0,0003

орг.
дәм.

4

1198

O,O,O-Трибутилфосфат

126-73-8

0,01

орг.
дәм.

4

1199

Трибутилхлорқалайы

1461-22-9

0,02

с.-т.

2

1200

1,1,13-Тригидротетраэйкоза-
фтортридецил спиртi

 
 


0,25

орг.
иiс.

3

1201

Полиоксипропилентриол
триглицидил эфирi

 
 


0,3

орг.
қабырш.

4

1202

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7 -
Тридекафтор-1-гептанол

375-82-6

4,0

с.-т.

2

1203

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7 -
Тридекафтор-гептилпроп-2 -
еноат

559-11-5

1,0

орг.
иiс.

4

1204

Триизопентилфосфин оксид

 
 


0,3

с.-т.

2

1205

Триизопропаноламин

 
 


0,5

с.-т.

2

1206

Трииодометан

75-47-8

0,0002

орг.
иiс.

4

1207

Трикобальта тетроксид
(по Co)

 
 


0,1

орг.
лайл.

4

1208

Триметиламин

75-50-3

0,05

орг.
иiс.

4

1209

2,4,6-Триметиланилин

88-05-1

0,01

с.-т.

2

1210

1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пи-
перидинол пропионат

64-39-1

жоқ болуы

с.-т.

1

1211

Триметилфосфат

512-56-1

0,3

орг.
иiс.

4

1212

Триметилфосфит

121-45-9

0,005

орг.
иiс.

4

1213

N,N,N-Триметил-2-хлорэтана-
миний хлорид

999-81-5

0,2

с.-т.

2

1214

Тринитробензол

25377-32-6

0,4

с.-т.

2

1215

Тринитрометан

517-25-9

0,01

орг.
түс.

3

1216

1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергид-
ротриазин

121-82-4

0,1

с.-т.

2

1217

2,4,6-Тринитрофенол

88-89-1

0,5

орг.
түс.

3

1218

Три(проп-1-енил)амин

102-70-5

0,01

с.-т.

2

1219

Фосфор қышқылы
Трис (N,N-дибутиламид)

 
 


0,5

жалп.

4

1220

O,O,O-Трис(ксилил)фосфат

25155-23-1

0,05

орг.
иiс.

3

1221

Трис(метилфенил)фосфат

1330-78-5

0,005

с.-т.

2

1222

Трифенилфосфин

603-35-0

0,02(б

жалп.

3

1223

Трифенилфосфит

101-02-0

0,01

с.-т.

2

1224

Трифторметилбензол

98-08-8

0,1

с.-т.

2

1225

3-(Трифторметил)бензоламин

98-16-8

0,02

с.-т.

2

1226

3-Трифторметилнитробензол

98-46-4

0,01

орг.
иiс.

3

1227

1-(3-Трифторметилфенил)несепнәр

13114-87-9

0,03

орг.
дәм.

4

1228

Трифторпропилсилан

460-48-0

1,5

орг.
дәм.

4

1229

Трифторхлорпропан

 
 


0,1

с.-т.

2

1230

2,4,5-Трихлоранилин

636-30-6

1,0

орг.
қабырш.

4

1231

2,4,6-Трихлоранилин

634-93-5

0,8

орг.
дәм.

3

1232

Трихлорацетальдегид

75-87-6

0,2

с.-т.

2

1233

Натрий трихлорацетаты

650-51-1

5,0

жалп.

4

1234

Трихлорбензоксазолинон –2

 
 


1,0

орг.
қабырш.

4

1235

2,3,6-Трихлорбензой қышқылы

50-31-7

1,0

с.-т.

2

1236

Трихлорбензол

12002-48-1

0,03

орг.
иiс.

3

1237

Трихлорбифенил

25323-68-6

0,001

с.-т.

1

1238

2,3,4-Трихлорбутен –1

2431-50-7

0,02

с.-т.

2

1239

2,3,6-Трихлор-4-(1,1диметил-
этил)толуол

 
 


0,1

орг.
иiс.

4

1240

Трихлорметан

67-66-3

0,06

с.-т.

2

1241

N-Трихлорметилтиофталимид

 
 


0,04

орг.
иiс.

4

1242

2-Трихлорметил-3,4,5,6-тетрахлорпиридин

1134-04-91

0,02

с.-т.

2

1243

2-Трихлорметил-3,4,5-тетрахлорпиридин

1201-30-5

0,02

с.-т.

2

1244

1,1,5-Трихлорпент-1-ен

2677-33-0

0,04

орг.
иiс.

3

1245

1,2,3-Трихлорпропан

96-18-4

0,07

орг.
иiс.

3

1246

O,O,O-Трис(2-хлорпропил)фос-
фат

 
 


0,1

жалп.

3

1247

Натрий трихлорпропионаты

 
 


1,0

орг.
иiс.

3

1248

2,2,3-Трихлорпропион қышқылы

3278-46-4

0,01

орг.
дәм.

4

1249

2-(2,4,5-Трихлорфенокси) -
этил-2-2-дихлорпропионат

136-25-4

2,5

с.-т.

3

1250

2-(2,4,5-Трихлорфенокси)
этилтрихлорацетат

25056-70-6

5,0

с.-т.

3

1251

Трихлорфенол

25167-82-2

0,004

орг.
дәм.

4

1252

1,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио]-бензол

2227-13-6

0,2

орг.

4

1253

1,1'-(2,2,2-Трихлорэтилиден)
бис(4-хлорбензол)

50-29-3

0,1

с.-т.

2

1254

Трициклогексилолов хлорид

 
 


0,001

с.-т.

2

1255

Трициклодека-3,8-диен

77-73-6

0,015

орг.
иiс.

3

1256

Триэтилфосфат

78-40-0

0,3

жалп.

3

1257

Т-66 (флокулянт)

 
 


0,2

с.-т.

2

1258

Дисульфид көмiртегi

75-15-0

1,0

орг.
иiс.

4

1259

Сiрке қышқылы

64-19-7

1,0

жалп.

4

1260

Универсин компаундирленген
сұйық битум (ТУ 38 3028-75)

 
 


0,01

орг.
иiс.

3

1261

Феназепам

51753-57-2

0,8

с.-т.

2

1262

альфа-Фенилбензол сiрке
қышқылы

117-34-0

0,5

жалп.

4

1263

Фенилгидразин

100-63-0

0,01

с.-т.

3

1264

N-Фенил-N,N'-диметил несепнәрi

101-42-8

0,2

жалп.

4

1265

1-Фенил-1-(диметилфенил)этан
(изомерлер қоспасы)

 
 


0,02

с.-т.

2

1266

1-Фенил-4,5-дихлорпиридазон-6

 
 


2,0

с.-т.

3

1267

Фенилдихлорфосфат

770-12-7

0,5

жалп.

3

1268

1,3-Фениленбис(1-метилэтили-
ден) натрийбис-гидроксидi

 
 


0,5

с.-т.

2

1269

1,4-Фениленбис(1-метилэтили-
ден) натрий бис-гидроксидi

 
 


1,0

с.-т.

2

1270

1,3-Фениленбис(1-метилэтили-
ден)бис-гидропероксидi

721-26-6

1,0

с.-т.

2

1271

1,4-Фениленбис(1-метилэтили-
ден)бис-гидропероксид

3159-98-6

1,0

с.-т.

2

1272

Фенилен-1,2-диамин

95-54-5

0,01

орг.
түс.

3

1273

Фенилен-1,3-диамин

108-45-2

0,1

с.-т.

2

1274

Фенилен-1,4-диамин

106-50-3

0,1

с.-т.

3

1275

Фенилметанол

100-51-6

0,4

жалп.

3

1276

1-Фенил-3-пиразолидон

92-43-3

0,5

орг.
түс.

3

1277

N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-
4-пиперидинил]пропанамид

437-38-7

жоқ болуы

с.-т.

1

1278

1-Фенилэтан-1-ол

98-85-1

0,4

жалп.

4

1279

2-Фенилэтан-1-ол

1517-69-7

0,01

жалп.

3

1280

1-Фенилэтанон

98-86-2

0,1

с.-т.

3

1281

N-Фенил-N-этилбензолметана-
мин

92-59-1

4,0

с.-т.

2

1282

(E)1-Фенилэтил-3-[(диметок-
сифосфинил)окси]бут-2-еноат

7700-17-6

0,05

с.-т.

2

1283

1-Фенилэтил-3-оксобутаноат

40552-84-9

0,8

жалп.

4

1284

O-Фенил-O-этилтиофосфорлы
қышқылы натрий тұзы

 
 


0,1

орг.
иiс.

4

1285

1-Фенилэтил-2-хлор-3-оксобутаноат

68683-30-7

0,15

с.-т.

2

1286

O-Фенил-O-этилхлортиофосфат

38052-05-0

0,005

орг.
иiс.

3

1287

(7-Фенил-4-этокси)-6-аза -
3,5-диокса-8-нитрил-4-фосфа-
окт-6-ен-4-сульфид

14816-18-3

1,0

орг.
иiс.

3

1288

((1-Феноксиацетил)-1H-бензимидазол-2-ил)карбаминды
қышқылдың метил эфирi

42784-13-4

10,0

жалп.

3

1289

3-Феноксибензальдегид

39515-51-0

0,02

с.-т.

2

1290

3-Фенокситолуол

3586-14-9

0,04

орг.

4

1291

Феноксисiрке қышқылы

122-59-8

1,0

с.-т.

2

1292

Фенол

108-95-2

0,001(г

орг.
иiс.

4

1293

10H-Фенотиазин

92-84-2

1,0

жалп.

4

1294

Ферроцианидтер

 
 


1,25

с.-т.

2

1295

Флотол C7-C8

 
 


0,5

с.-т.

3

1296

Флотореагент ААР-1

 
 


0,001

орг.
иiс.

4

1297

Флотореагент АРР-2

 
 


0,005

орг.
иiс.

4

1298

Флотореагент Оксаль

 
 


0,2

с.-т.

2

1299

Флотореагент СФК

(амил спиртi бойынша)


 
 


0,02

с.-т.

2

1300

Флотореагент Т-81

 
 


0,2

с.-т.

2

1301

Формальдегид

50-00-0

0,05

с.-т.

2

1302

Қарапайым фосфор

7723-14-0

0,0001

с.-т.

1

1303

29H,31H-Фталоцианиндисульфат
(4-)-N29,N30,N31,N25 -кобаль-
ттiң(SP-4-1)

 
 


0,3

орг.
иiс.

3

1304

Фтор I-II климаттық аудандар үшiн

7782-41-4

1,5(д

с.-т.

2

1305

Фтор III климаттық аудандар үшiн

7782-41-4

1,2

с.-т.

2

1306

Фтор IV климаттық аудандар үшiн

7782-41-4

0,7

с.-т.

2

1307

2-Фуральдегид

98-01-1

1,0

орг.

4

1308

Фуран

110-00-9

0,2

с.-т.

2

1309

Хлор

7782-50-5

жоқ болуы (д

жалп.

3

1310

Дифенилсiрке қышқылының
хлорангидридi

 
 


0,1

жалп.

4

1311

3-Хлоранилин

108-42-9

0,2

с.-т.

2

1312

4-Хлоранилин

106-47-8

0,2

с.-т.

2

1313

1-Хлор-9,10-антрацендион

82-44-0

3,0

с.-т.

2

1314

2-Хлор-9,10-антрацендион

131-09-9

4,0

с.-т.

2

1315

Амин канифоль хлорацетаты

 
 


0,5

орг.
иiс.

3

1316

Натрий хлорацетаты

3926-62-3

0,05

с.-т.

2

1317

Альфа-Хлорацетосiрке эфирi

 
 


0,5

жалп.

3

1318

1-Хлор-4-бензоиламино-9,10 -
антрацендион

 
 


2,5

с.-т.

3

1319

2-Хлорбензой қышқылы

118-91-2

0,1

орг.
дәм.

4

1320

4-Хлорбензой қышқылы

74-11-3

0,2

орг.
дәм.

4

1321

6-Хлорбензоксазолон

19932-84-4

0,2

орг.
қабырш.

3

1322

Хлорбензол

108-90-7

0,02

с.-т.

3

1323

4- Натрий хлорбензолсульфонаты

5138-90-9

2,0

с.-т.

2

1324

2-Хлор-4,6-бис(этиламино)
симм-триазина 2-окситуындысы

 
 


жоқ болуы

орг.
қабырш.

4

1325

2-Хлорбута-1,3-диен

126-99-8

0,01

с.-т.

2

1326

1-Хлорбутан

109-69-3

0,004

с.-т.

2

1327

4-Хлорбутенил-2,4-дихлорфе-
ноксиацетат

2971-38-2

0,02

орг.
иiс.

4

1328

4-Хлор-2-бутинил-N-(3-хлорфенил)-карбамат

101-27-9

0,03

орг.
иiс.

4

1329

7-Хлоргептан қышқылы

821-57-8

0,05

орг.
иiс.

4

1330

Хлор-1,1-дифенил

27323-18-8

0,001

с.-т.

2

1331

Хлоридтер (по Cl)

 
 


350,0

орг.
дәм.

4

1332

(Хлорметил)оксиран

106-89-8

0,01

с.-т.

2

1333

О-(2-Хлор-4-метилфенил)-N' -
изопропиламидохлорметилтио-
фосфонат

 
 


0,4

орг.
иiс.

4

1334

(4-Хлор-2-метилфенокси) сiрке қышқылы

94-74-6

0,25

орг.
иiс.

4

1335

3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон

40507-94-6

0,4

с.-т.

2

1336

2-Хлорнафталин

91-58-7

0,01

орг.
иiс.

4

1337

9-Хлорнонан қышқылы

1120-10-1

0,3

орг.
иiс.

4

1338

3-Хлор-1,2-пропандиол

96-24-2

0,7

орг.
дәм.

3

1339

3-Хлорпроп-1-ен

107-05-1

0,3

с.-т.

3

1340

2- натрий хлорпропионаты

16987-02-3

2,0

орг.
иiс.

3

1341

2-Хлорпропион қышқылы

598-78-7

0,8

орг.
дәм.

3

1342

2-Хлортиофен

96-43-5

0,001

орг.
иiс.

4

1343

2-Хлортолуол

95-49-8

0,2

с.-т.

3

1344

4-Хлортолуол

106-43-4

0,2

с.-т.

3

1345

1-Хлор-6-(трихлорметил)пири-
дин

1929-82-4

0,02

с.-т.

3

1346

Хлорсiрке қышқылы

79-11-8

0,06

с.-т.

2

1347

Хлорсiрке қышқылы N-изопропиланилид

1918-16-7

0,01

жалп.

4

1348

11-Хлорундекан қышқылы

1860-44-2

0,1

орг.
иiс.

4

1349

N-(2-Хлорфенил)-N',N'-диме-
тилнесiпнәр

 
 


5,0

орг.
қабырш.

4

1350

4-Хлорфенил-4-хлорбензол
сульфонат

80-33-1

0,2

орг.
дәм.

4

1351

Хлорфенол

25167-80-0

0,001

орг.
иiс.

4

1352

Хлорциклогексан

542-18-7

0,05

орг.
иiс.

3

1353

2-[(2-Хлорциклогексил)тио]
фталимид

59939-44-5

0,02

орг.
иiс.

4

1354

Хлорэтан

75-00-3

0,2

с.-т.

4

1355

2-Хлорэтанол

107-07-3

0,1

с.-т.

2

1356

Хлорэтилен

75-01-4

0,05(в

с.-т.

2

1357

бета-Хлорэтилтрис(диэтилами-
но)фосфоний хлорид

 
 


2,0

орг.

3

1358

2-Хлорэтилфосфон қышқылы

16672-87-0

4,0

с.-т.

2

1359

2-Хлорэтилфосфон қышқылы
бис(2-хлорэтиловый)эфир

 
 


0,2

с.-т.

2

1360

2-Хлорэтилфосфон қышқылы
2-хлорэтил эфирi

 
 


1,5

с.-т.

3

1361

Натрия хризантематы

 
 


0,8

жалп.

4

1362

Хромолан

 
 


0,5

жалп.

3

1363

Хром Cr3+

 
 


0,5

с.-т.

3

1364

Хром Cr6+

 
 


0,05

с.-т.

3

1365

Цакс

 
 


2,0

с.-т.

2

1366

Целатокс

 
 


0,5

орг.
лайл.

3

1367

Кальций цианамидi

156-62-7

1,0

с.-т.

3

1368

Цианбензальдегид оксим -
натрий тұзы

 
 


0,03

орг.
иiс.

4

1369

Цианидтер

 
 


0,035(е

с.-т.

2

1370

Циклогексан

110-82-7

0,1

с.-т.

2

1371

2,5-Циклогександиен-1,4-диондиоксим

105-11-3

0,1

с.-т.

3

1372

Циклогексан-1,4-дион

637-88-7

0,05

орг.
иiс.

3

1373

Циклогексанол

108-93-0

0,5

с.-т.

2

1374

Циклогексанон

108-94-1

0,2

с.-т.

2

1375

Циклогексаноноксим

100-64-1

1,0

с.-т.

2

1376

Циклогексен

110-83-8

0,02

с.-т.

2

1377

Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбон қышқылы имид

4720-86-9

0,7

жалп.

3

1378

Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид

100-50-5

0,1

жалп.

3

1379

Циклогексиламин

108-91-8

0,1

жалп.

3

1380

Циклогексиламина гидрохлорид

Хлоргидрат4998-76-9

2,0

с.-т.

2

1381

Циклогексиламина карбонат

 
 


0,01

с.-т.

2

1382

Циклогексиламина хромат

 
 


0,01

с.-т.

2

1383

Циклогексиламид дихлормалеин қышқылы

 
 


0,04

орг.
иiс.

4

1384

Циклогексилнесепнәр

698-90-8

3,0

жалп.

4

1385

N-Циклогексилтофталимид

17796-82-6

0,06

орг.
иiс.

4

1386

Циклопентанол-2-карбоксибу-
тан-1

 
 


0,1

жалп.

4

1387

Мырыш

7440-66-6

1,0

жалп.

3

1388

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Эйкозафто-
рундекан-1-ол

307-70-0

0,5

орг.
иiс.

3

1389

Экозоль-401

 
 


0,25

орг.
лайл.

3

1390

Экохим-СК-110

 
 


3,5

с.-т.

2

1391

Эмукрил С

 
 


5,0

орг.
көбiк.

3

1392

Эпамин 06

 
 


2,0

жалп.

3

1393

ЭПН-5

 
 


0,2

орг.
көбiк.

4

1394

1,2-Эпоксипропан

75-56-9

0,01

с.-т.

2

1395

2,3-Эпоксипропил-2-метил-
проп-2-еноат

106-91-2

0,09

жалп.

3

1396

1,2-Этандиилбискарбамодитион
қышқылының
диаммоний тұзы

 
 


0,04

орг.
иiс.

3

1397

Этандий қышқылы

144-62-7

0,5

жалп.

3

1398

Этан-1,2-диол

107-21-1

1,0

с.-т.

3

1399

1,1-Этандиолдиацетат

542-10-9

0,6

с.-т.

2

1400

2,2'-(1,2-Этендиил)бис[2 -
аминобензолсульфон қышқылы]

81-11-8

2,0

жалп.

4

1401

(2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5 -
нитробензолсульфондық қышқыл]

128-42-7

3,0

жалп.

4

1402

2-(Этенилокси)этанамин

7336-29-0

0,006

орг.
иiс.

3

1403

Этилакрилат

140-88-5

0,005

орг.
иiс.

4

1404

Этиламин

75-04-7

0,5

орг.
иiс.

3

1405

N-Этиланилин

103-69-5

1,5

орг.
иiс.

3

1406

Этилацетат

141-78-6

0,2

с.-т.

2

1407

(DL)Этил-N-бензоил-N-(3,4 -
дихлорфенил)аланинат

22212-55-1

1,0

с.-т.

2

1408

Этилбензол

100-41-4

0,01

орг.
дәм.

4

1409

N-Этил-1-бутанамин

13360-63-9

0,5

орг.
дәм.

3

1410

S-Этил-N-гексаметилентиокар-
бамат

2212-67-1

0,07

орг.
иiс.

4

1411

2-Этилгексан-1-ол

104-76-7

0,15

жалп.

3

1412

2-Этилгексеналь

26266-68-2

0,2

орг.
иiс.

4

1413

2-Этилгексилакрилат

 
 


0,02

орг.
иiс.

3

1414

(2-Этилгексил) натрий сульфаты

126-92-1

5,0

орг.
дәм.

4

1415

Этил-2-гидроксипропаноат

97-64-3

0,4

с.-т.

3

1416

Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат

59897-92-6

0,008

орг.
иiс.

3

1417

S-Этил-N,N'-дипропилтиокарбамат

759-94-4

0,1

орг.
иiс.

3

1418

О-Этилдихлортиофосфат

1498-64-2

0,02

орг.
иiс.

4

1419

Этилен

74-85-1

0,5

орг.
иiс.

3

1420

Этилен-бис-мырыш дитиокарбаматы

12122-67-7

0,3

орг.
лайл.

3

1421

Этиленбис(тиогликолят)диоктилқалайы

 
 


0,002

с.-т.

2

1422

Этилендиамин

107-15-3

0,2

орг.
иiс.

4

1423

Динатрий этилендиаминтетраацетаты тұз

6381-92-6

4,0

с.-т.

2

1424

Этилмеркурхлорид

107-27-7

0,0001

с.-т.

1

1425

Этил-3-метилбут-2-еноат

638-10-8

0,4

орг.
иiс.

3

1426

N-Этил-N-метилсульфамид-2 -
(1,4-фенилендиамин)дисульфат

 
 


0,1

с.-т.

2

1427

N-3,4-дихлорфенилаланиннiң (DL)
этилдi эфирi

22212-58-4

0,1

жалп.

4

1428

Натрий этилсиликонаты

 
 


2,0

орг.
лайл.

3

1429

Этил-[3-[(фениламин)карбонил]окси]фенил]карбамат

13684-56-5

5,0

жалп.

3

1430

N-Этилциклогексиламин

5459-93-8

0,5

жалп.

3

1431

N-Этилциклогексиламин гидрохлорид

 
 


0,1

с.-т.

4

1432

N-Этилциклогексилтиокарбамин қышқылы

N-этилциклогексиламин тұзы


 
 


4,0

с.-т.

2

1433

N-Этилэтанамин гидрохлорид

660-68-4

0,25

орг.
иiс.

4

1434

N-Этилэтанамин нитрат

27096-30-6

0,1

жалп.

4

1435

S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат

 
 


0,2

с.-т.

3

1436

4-Этоксиланилин

156-43-4

0,02

с.-т.

2

1437

Бастапқы спирттердiң этоксилаты C12 - C15

 
 


0,1

орг.
көбiк.

4

1438

Этоксиэтан

60-29-7

0,3

орг.
дәм.

4

1439

2-Этоксиэтанол

110-80-5

1,0

жалп.

3

1440

2-(2-Этоксиэтокси)этанол

111-90-0

0,3

жалп.

3

1441

2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]
этанол

112-50-5

0,08

жалп.

4

1442

Этиленгликоль мен майлы қышқылдардың эфирi

 
 


0,7

жалп.

4

1443

Этилкарбитол мен майлы қышқылдардың эфирi

 
 


0,8

жалп.

4


Р/с

Өзеннiң, магистральды арықтың ұзындығы, километрмен (бұдан әрi – км)

Өзеннiң, магистральды арықтың жағалаулық су қорғау белдеуiнiң енi, метрмен (бұдан әрi – м)

1

2

3

1

50 дейiн

20

2

50-100

50

3

100-200

100


Р/с

Су объектiлерiнiң жағалауына iргелес пайдаланылатын жерлердiң түрлерi

Бөктерлердiң тiк еңiстiгiндегi су қорғау белдеулерiн ең аз енi (м)

Жағалаудан еңiс (нөлдiк еңiс)

Жағалауға еңiс

3 градусқа дейiн

3 градустан асатын

1

2

3

4

5

2

Егiстiк

35

55

100

3

Шабындық, пiшен

35

50

75

5

Орман, бұта

35

35

55

6

Басқалар

35

35

100
?


pervichnie-partijnie.html

pervichnie-simptomi-vpg--.html

pervichnij-2.html

pervichnij-epizod.html

pervichnij-organogenez--.html