Tema : html haqqinda tu’sinik

tarix11.06.2018
ölçüsü15.6 Kb.

Tema : HTML haqqinda tu’sinik.


Sabaqtin’ maqseti: - Bilimlendiriwshi maqseti: Oqiwshilardi Internetke Wep betler tayarlaw , HTML haqqinda tu’sinikler menen tanistiriw . - Ta’rbiyaliq maqseti: Oqiwshilardi bir-birin hu’rmetlew, ja’miyetshilikte o’zin uslaw, o’z-ara dosliq mu’nasebetlerin ornatiw ruwxinda ta’rbiyalaw. - Rawajlandiriwshi maqseti: Oqiwshilardin’ Internetke Wep betler jaratiw, mag’liwmatlarin Wep saytlarg’a jaylastiriw ko’nlikpelerin payda etiw. Sabaq tu’ri : Jan’a tu’sinik bilimlerdi qa’liplestiriwshi. Sabaqtin’ o’tiw ta’rtibi: I. Sho’lkemlestiriw bo’limi - 3 minut. II. O’tken sabaqta o’tilgen temani ta’kirarlaw (bekkemlew) a) Test jumisi. 10 minut b) Juwmaqlastiriw. 2 minut III. Taza temani tu’sindiriw 12 minut. IV. Taza temani bekkemlew. 13 minut V. Oqiwshilardi bahalaw. 3 minut. VI. U’yge tapsirma beriw. 2 minut.
Sho’lkemlestiriw bo’limi.

Oqiwshilar menen sa’lemlesip bolip olardi bir Qatar ko’zden o’tkeremen. Kitap, da’pterlerinin’ barlig’ina , sirtqi ko’rinislerine itibar berip olardin’ diqqatlarin ja’mlep alaman. Jurnaldi aship oqiwshilardi barlayman. Son’ bu’gingi sabaqtin’ maqset ha’m waziypalarin aytip, sabaqtin’ o’tiw ta’rtibin ha’m waqittin’ bo’listiriliw ta’rtibin aytip o’temen. Biz bu’gingi sabaqta taza bapti baslaymiz sonin’ ushin o’tken bapti juwmaqlastiriw ushin oqiwshilardan 20 sorawliq test jumisin alaman. Test jumisinin’ sorawlari Paskal tilinin’ operatorlari haqqinda bolip, qaytalaw ushin arnalg’an an’sat ha’m tu’sinikli.


O’tken sabaqta o’tilgen temani ta’kirarlaw (bekkemlew)

Test jumisin aliw ushin oqiwshilar kompyuterlerge otirg’iziladi ha’m tayar test jumislarina juwap beriledi. Na’tiyje kompyuterde ko’rsetiledi.

1. Belgili qatardin’ belgiler sanin qaysi funktsya ja’rdeminde aniqlaymiz?

A) Pos B) Length C) Concat D) Ord

2. Qaysi funktsya belginin’ ASCII kodin aniqlap beredi?

A) Pos B) Length C) Concat D) Ord

3. Qaysi funktsya belgini izleydi?

A) Pos B) Length C) Concat D) Ord

4. Qaysi funktsya belgilerdi bir-birine izbe-iz jalg’aydi?

A) Pos B) Length C) Concat D) Ord

5. Ekrandi grafikaliq rejimge otkeriw buyrig’i qaysi?

A) InitGrafh B) User Gfafh C) Close Gfafh D) PutPixel

6. Ekrandi grafikaliq jag’dayg’a o’tkeriw buyrig’I qaysi?

A) InitGrafh B) User Gfafh C) Close Gfafh D) PutPixel

7. Grafikaliq jag’daydan shig’iw buyrig’i qaysi ?.

A) InitGrafh B) User Gfafh C) Close Gfafh D) PutPixel

8. Shen’ber siziw operatori qaysi?

A) Rectangle B) Circle C) Rewrite D) FillEllipse

9. Tuwri to’rtmu’yeshlik siziw operatori qaysi?

A) Rectangle B) Circle C) Rewrite D) FillEllipse

10. Elleps siziw operatori qaysi ?

A) Rectangle B) Circle C) Rewrite D) FillEllipse

11. Sirtqi yadta taza fayl payda etip jaziw ushin paskalda qaysi operator qollaniladi?

A) Rectangle B) Circle C) Rewrite D) FillEllipse

12. Sirtqi yadta bar bolg’an fayldi oqiw ushin ashiwg’a Paskalda qaysi operator qollaniladi?

A) Close B) Reset C) PutPixel D) Set Color

13. Oqiw yamasa jaziw ushin ashilg’an fayldi qaysi operator jabadi?

A) Close B) Reset C) PutPixel D) Set Color

14. Paskalda noqat belgilew ushin qaysi operator qollaniladi?

A) Close B) Reset C) PutPixel D) Set Color

15. Paskalda siziq ren’i qaysi operator menen beriledi ?

A) Close B) Reset C) PutPixel D) Set Color

16.Paskalda grafikaliq rejim halatinda fon ren’i qaysi operator menen jaziladi?

A) PutPixel B) SetBkColor C) For To Do D)While, Repeat

17. Paskalda parametrli ta’kirarlaw operatori qaysi?

A) PutPixel B) SetBkColor C) For To Do D)While, Repeat

18. Paskalda sha’rt boyinsha ta’kirarlaw operatori qaysi?

A) PutPixel B) SetBkColor C) For To Do D)While, Repeat

19. Pu’tin sanli ma’nisler qabil etetug’in o’zgeriwshiler qaysi so’z ja’rdeminde jaziladi? A) Integer B) Program C) Var D) Char

20. Paskalda tekstti ekrannin’ ko’rsetilgen jayinan ha’r qiyli ren’de shig’ariw ushin qanday ko’rsetpe beriledi?

A) TextColor B) Uses Crt C) Text Back Ground D) ClrScr
Taza tema: HTML haqqinda tu’sinik.
Sabaqti tu’sindiriw ushin proektordan ha’m prezentatsiyalardan paydalanaman. Ekrang’a sabaqtag’i tiykarg’i tu’sinikler ha’m olardin’ ta’riyiplemesi jazilg’an slaydlardi izbe –iz shig’arip temani tu’sindiremen. Son’g’i slaydtag’i misal menen , , , , , , , ha’m
teglerinin’ jaziliwin ha’m waziypasin tu’sindiremen.
Taza temani bekkemlew.

A)Taza temani bekkemlew ushin to’mendegi sorawlar menen oqiwshilarg’a mu’rajaat etemen.

1) HTML ne ushin kerek?

2) HTML bag’darlamalastiriw tili bolama?

3) HTML buyriqlari ne dep ataladi?

4) HTML hu’jjet neshe bo’limnen turadi ha’m olar qalay ataladi?

5) Wep betke at beriw ushin qaysi teg qollaniladi?

B) Son’ oqiwshilardi kompyuterlerge otirg’izip birgelikte Blaknot programmasina joqaridag’i misaldin’ isleniw ta’rtiplerin tu’sindirip, o’zlerine isletip na’tiyjesin ko’rsetemen.

Bahalaw.

Oqiwshilardi bahalaw olardin’ test jumisinin’ na’tiyjesi, taza temani o’zlestiriw na’tiyjelerine qaray juwmaqlastirilip qoyilg’ani maqsetke muwapiq boladi . Bunin’ ushin oqiwshilardin’ ha’r bir tapsirma ushin ha’reketleri esapqa alinip ball qoyilip bariladi ha’m ol mug’a’llimnin’ da’pterine belgilep , aytilip bariladi.

U’yge tapsirma beriw.

A) Temani oqip keliw.

B) 1,2,3 - shinig’iwlar.

Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


situaia-fluxurilor-de.html

situaia-politic-a.html

situaia-statisticii-n.html

situao-no-interior-.html

situasiyan-dzltmk-n.html